Aquestes Condicions generals són d’aplicació directa en la prestació de serveis de LINGUASERVE i, juntament amb les Condicions particulars incloses a l’"Acord marc de prestació de serveis" o al "Contracte de prestació de serveis" subscrit/s amb el client, o a l’"Oferta de serveis" acceptada pel client, i a qualsevol annex que s’hi pogués afegir, constitueixen la totalitat del que s'ha acordat. En cas que LINGUASERVE i el client pactin condicions diferents, sempre de manera expressa i per escrit, aquestes prevalen sobre les que s’estableixin aquí.

I.- Objecte. LINGUASERVE presta els serveis en les condicions tècniques, jurídiques i econòmiques que s’especifiquen en les Condicions particulars. Aquestes condicions estan incloses o bé en l’"Acord marc de prestació de serveis" o en el "Contracte de prestació de serveis" subscrit/s amb el client, o bé en el document d’"Oferta de serveis", que prèviament aquest ha acceptat.

II.- Lloc de prestació dels serveis. La feina es duu a terme a les instal·lacions de LINGUASERVE o a les del client, en funció de les necessitats de cada projecte. En el supòsit que la feina s’hagi de fer a les instal·lacions del client, aquest resta obligat a proporcionar als empleats de LINGUASERVE els mitjans necessaris per realitzar el projecte.

III.- Terminis d’execució. Els serveis s'han de prestar amb la durada i en els terminis establerts en les Condicions particulars aplicables. LINGUASERVE ha de fer tot el que sigui possible per completar la prestació dels serveis per a la data acordada, i no és responsable dels retards esdevinguts per causes que no li siguin imputables.

IV.- Cancel·lació o rescissió parcial. En consideració a la planificació i a l’assignació de recursos feta per LINGUASERVE per dur a terme el projecte, si el client cancel·la o anul·la qualsevol part dels serveis contractats abans que LINGUASERVE hagi acabat el total del servei, l'esmentat client haurà d'abonar a LINGUASERVE la part dels honoraris i els costos relacionats acordats, representats pel percentatge del total dels serveis prestats.

V.- Honoraris pels serveis i forma de pagament. La quantia dels honoraris i la seva forma de pagament són les que s'inclouen en les Condicions particulars. En cas d’impagament total o parcial de qualsevol factura derivada de la prestació dels serveis, o de retards superiors a 10 dies naturals des de la data de venciment, el client haurà d'abonar a LINGUASERVE una quantitat equivalent a l’1,5% mensual sobre l’import impagat, calculat diàriament des de la data de venciment.
Costos addicionals. El client ha de reemborsar a LINGUASERVE qualsevol despesa de butxaca no prevista en les Condicions particulars que aquesta hagués tingut seguint les seves instruccions expresses —com ara servei de lliurament urgent de documents en 24 hores a sol·licitud seva, desplaçament per a serveis professionals, etc.

VI.- Recursos. LINGUASERVE presta els serveis amb els recursos humans pactats a les Condicions particulars. LINGUASERVE garanteix que el personal assignat al projecte, i qualsevol altre que excepcionalment el pogués substituir, té l’experiència adequada i els coneixements necessaris per desenvolupar els serveis contractats.

VII.- Pacte de bona fe laboral. El client es compromet a no contractar, directament o indirecta, cap dels empleats de LINGUASERVE assignats al projecte. Aquest compromís es mantindrà vigent durant els dotze mesos següents a l’acabament del projecte. Sens perjudici de les accions legals que poguessin correspondre a LINGUASERVE en cas d’incompliment, el client s’obliga a abonar a LINGUASERVE, en concepte de clàusula penal, una quantitat equivalent al total del salari de dos anys de l’empleat o empleats que hagués contractat en contravenció a l’obligació assumida.

VIII.- Confidencialitat. Tota la informació d’aquesta proposta és confidencial i propietat de LINGUASERVE. Així mateix, tota la informació expressament identificada pel client per escrit com a “confidencial” a la qual LINGUASERVE pogués tenir accés, ja sigui pel que fa al seu negoci o als seus productes o serveis, o qualsevol altra informació sensible que pogués ser aprofitada pels seus competidors en el mercat, LINGUASERVE l'ha de mantenir sota la més estricta confidencialitat i, excepte en el cas que el client expressament ho autoritzi per escrit, LINGUASERVE no l'ha de divulgar ni publicar, ni autoritzar tercers a divulgar-la o publicar-la. Aquesta confidencialitat està garantida per la signatura d’un document de confidencialitat per part de tots els components de l’empresa i per tercers traductors i col·laboradors integrats en la xarxa de LINGUASERVE. El gestor comercial i el gestor del projecte són els dipositaris de la informació, i únicament la poden comunicar a les persones que intervenen en els processos necessaris per prestar els serveis.
A l’efecte del que es preveu aquí, no es considera informació confidencial el registre de glossaris terminològics compilats per LINGUASERVE en el curs de la prestació del servei, excepte si les parts acorden per escrit que aquests glossaris especials passen a ser propietat del client i queden inclosos en la categoria d’informació confidencial subjecta a aquestes obligacions de confidencialitat.

IX.- Copyright. Un cop el client hagi abonat el cost pactat del servei, les aplicacions o qualsevol altre resultat/s de la prestació dels serveis, que no siguin productes de LINGUASERVE, seran propietat del client. No obstant això, LINGUASERVE se’n reserva la propietat fins a la liquidació total dels pagaments pendents.
LINGUASERVE no té cap obligació de dur a terme accions per protegir els drets d’autor, registre de marques o altres drets del client. LINGUASERVE té dret a conservar per als seus arxius còpies dels ítems que cal traduir i còpia de la traducció resultant, subjectes a confidencialitat pactada a l’apartat VIII.
La metodologia, l’aplicació Global Business Connector, LS-XML-Connector i les altres solucions i eines pròpies de treball utilitzades per a la prestació dels serveis són propietat exclusiva de LINGUASERVE. En virtut d’això, totes aquestes aplicacions són objecte de protecció de la legislació sobre la propietat intel·lectual i industrial, i n’està prohibida qualsevol difusió o reproducció total o parcial sense el consentiment exprés de LINGUASERVE.

X.- Garantia del servei. LINGUASERVE està subjecta al compliment estricte de les seves normes de qualitat. LINGUASERVE disposa d’un servei d'assegurament de qualitat, en el qual s’inclou, entre d'altres, la revisió de la totalitat dels textos, prèvia al lliurament, per part d'un traductor qualificat diferent del qui l'ha fet inicialment, llevat d’indicació en contra expressa del client.
El client disposa d’un termini de 30 dies des de la data d’acabament i lliurament dels serveis per notificar a LINGUASERVE possibles errors o anomalies. LINGUASERVE ha de corregir, sense cost per al client, qualsevol error o discrepància amb el contingut del servei contractat que tingués la causa en possibles defectes en la prestació del servei, sempre que no s’hagin fet modificacions per part del client o de terceres persones en els resultats de la prestació del servei.
A petició del client, en cas que hi hagi discrepància sobre la qualitat dels treballs de traducció, LINGUASERVE i el client, de comú acord, han d'encarregar i fer una auditoria independent, mitjançant mostreig, que ha de ser monitorada i supervisada a tota hora per ambdues parts.
LINGUASERVE disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a tots els seus serveis.

XI.- Canvis efectuats per tercers. LINGUASERVE no té cap responsabilitat per la realització de canvis fets per terceres persones sense el seu previ consentiment escrit, ni per l’ús inadequat dels seus sistemes per part de terceres persones alienes a LINGUASERVE.

XII.- Protecció de dades de caràcter personal.

Delegat de protecció de dades: hi podeu contactar a través de l'adreça dpo@linguaserve.com


Finalitats basades en la relació contractual: Les dades personals del client, i les persones que pertanyen a la seva organització, es recullen i tracten per a la prestació contractual d'un o alguns dels serveis lingüístics i de traducció escollits (serveis de traducció, web multilingüe, serveis lingüístics, serveis d'interpretació, localització i DTP, implantacions i subscripcions i serveis professionals), així com solucions tecnològiques (GBC Server, GBC User, ATLAS Real Time, ProofEditor, Machine Translation Server, Cava de Documents i Teleinterpretació), per atendre les seves consultes i dur a terme la gestió administrativa i comptable. Els clients disposen, igualment, d'usuari i contrasenya per entrar al portal del client a través de l'adreça https://www.linguaserve.net

Finalitats basades en interès legítim: La signatura d’aquest contracte de serveis comporta, igualment, que les vostres dades s'utilitzin per enviar-vos butlletins de notícies, així com comunicacions comercials i promocionals sobre els nostres serveis de traducció per qualsevol mitjà present o futur, incloent-hi correu electrònic, SMS o fax. Us podeu oposar a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a clients@linguaserve.com, o en cadascuna de les comunicacions futures que rebeu.

Finalitats basades en el consentiment: Subscripció al butlletí de notícies, així com la participació en el blog de l'empresa.

Termini de conservació: Les dades del client es conserven des de la baixa del servei durant el termini de prescripció legal (cinc anys de manera general, excepte terminis específics).

Procedència: Les dades personals es recullen directament del mateix interessat/ada o a través de l'organització en la qual presti servei.

Destinataris: Les dades es comuniquen a tercers a fi de complir les obligacions legals, per exemple, la tributària, o a les autoritats públiques competents en la mesura necessària per prestar el servei sol·licitat.

Encarregat del tractament: LINGUASERVE té la consideració de responsable del tractament sobre les dades personals aportades per persones físiques. En cas d’haver d’accedir a dades personals per a la prestació del servei la responsabilitat del qual correspongui a una persona jurídica, organització, entitat o empresa, LINGUASERVE tindrà la consideració d’encarregat del tractament i signarà el corresponent contracte d’encarregat del tractament que li presenti el CLIENT responsable del tractament amb les instruccions particulars adequades al projecte.

Drets: Qualsevol persona té dret a revocar el seu consentiment inicial, a sol·licitar l'accés a les dades personals que li concerneixen, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar-ne la limitació del tractament, a oposar-se al seu tractament (si hi ha interès públic o interès legítim) i/o el dret de portabilitat. En tots els casos, pot exercir els seus drets per correu electrònic escrivint a clients@linguaserve.com i adjuntant-hi el document d'identitat. Qualsevol persona pot presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web www.agpd.es en cas que consideri que els seus drets no han estat satisfets.

XIII.- Modificacions. Qualsevol modificació que es vulgui afegir a les Condicions particulars o a aquestes Condicions generals s’ha de fer per escrit, i cal que la signin les dues parts.

XIV.- Resolució. El fet que qualsevol de les parts incompleixi les obligacions assumides a les Condicions particulars o en aquestes Condicions generals faculta l’altra part per resoldre el contracte unilateralment, amb l’única condició de requeriment exprés i per escrit del compliment, i que no se n’hagués produït l’esmena en el termini màxim de 30 dies.
LINGUASERVE pot cancel·lar o resoldre el contracte si concorren causes de força major, i si es pot preveure raonablement, perquè hi ha antecedents de factures impagades, que el client no abonarà els honoraris pactats en acabar la prestació dels serveis.

XV.- Legislació aplicable i submissió a arbitratge. Aquest contracte es regeix per les lleis espanyoles, i qualsevol discrepància s'ha de sotmetre a arbitratge de dret en l’àmbit de la Cort d’Arbitratge de la Cambra de Comerç i Indústria de Madrid, a la qual s’encarrega l’administració d’arbitratge i la designació d’àrbitres, d’acord amb el seu reglament i els seus estatuts. Les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti.Warning
We use first-party and third-party cookies to improve our services and analyze statistics on our users’ browsing habits. If you continue browsing the site, we will assume that you have agreed to their use. You can change the configuration or obtain additional information here Cookie Policy